Luxembourg English
200 Gramm. 200 grams.
aacht eight
eng / d'Aarbecht / d'Aarbechten occupation
en / den Aarbechter Worker
en / den Aarm / d'Äerm arm
en / den Aaschbak / d'Aaschbaken buttock
Den Abrëll April
achzeg eighty
en / d'A / d'Aen eye
Äddi Bye
eng / d'Adoptioun / d'Adoptiounen adoption
eng / d'Adress / d'Adressen address
en / den Aendeckel / d'Aendeckelen eyelid
en / d'Äerdbier / d'Äerdbier strawberries
en / den Af / d'Afen monkey
en / den Affekot Lawyer
en / den After / d'Afteren anus
eng / d'Agraff / d'Agraffen staple
akafe goen to do shopping
akafen to do the shopping
eng / d'Akafslëscht / d'Akafslëschten shopping list
en / den Akafsweenchen / d'Akafsweencher shopping trolley
al old
alldeeglechen Objeten everyday objects
en / den Aller-retour / d'Aller-retouren return ticket
Alles Guddes all the best
en / den Alter age
en / d'Altersheem / d'Altersheemer retirement home
eng / d'Ameis / d'Ameisen ant
en / den Analgetikum / d'Analgetikumen painkiller
eng / d'Ananas / d'Ananassen pineapple
d'Anatomie anatomy
andächteg devoted
Annerhalleft Pond one and a half pounds
eng / d'Annonce / d'Annoncen announcement
äntweren to answer
eng / d'Apdikt/ Apdikten pharmacy
en / den Apdikter Apothecary
en / d'Apel / d'Äppel apple
en / d'Aperhoer / d'Aperhoer eyebrow
en / d'Appartement / d'Appartementer apartment
eng / d'Aprikos / d'Aprikosen apricot
eng / d'Arrivée / d'Arrivéeën arrival
eng / d'Arterie / d'Arterien artery
Ass dat alles? Is that all?
Ass dat Äre Mann? Is this your husband? (formal)
Ass dat däi Mann? Is this your husband? (informal)
eng / d'Aubergine / d'Auberginnen aubergine
eng / d'Auer o'clock
eng / d'Auer / d'Aueren watch